Període Mitjà de pagament Proveïdors, 3 Trimestre 2014

Fecha:

Categoria: Notícies, Sin categoría

Portada » Notícies » Període Mitjà de pagament Proveïdors, 3 Trimestre 2014

En compliment de l’article 13, apartat 6, de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat Financera, en la redacció donada al mateix per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, en la virtut del qual les Administracions Públiques hauran de publicar el seu període mitjà de pagament a proveïdors, havent-se de donar començament a aquestes publicacions en el termini d’un mes computat des de l’entrada en vigor d’aquesta última, es procedeix a donar publicitat al període mitjà de pagament verificat per aquest Ajuntament.

Període Mitjà de pagament Proveïdors, 3 Trimestre 2014

Te puede interesar: