Ordenances

Portada » L’Ajuntament » Ordenances
 1. Taxa per la prestació d’aigua potable
 2. Taxa per la prestació del servici de connexió del clavegueram
 3. Taxa de llicències d’obertura d’establiments
 4. Taxa del servici d’arreplega i eliminació de residus sòlids
 5. Taxa per la prestació del servici del cementeri municipal
 6. Taxa per la prestació del servici en la piscina municipal i servicis esportius
 7. Taxa per la prestació de servicis en l’àrea recreativa i zona d’acampada de la Font Major
 8. Taxa per llicències urbanístiques
 9. Taxa per la utilització de l’abocador municipal de runes
 10. Taxa per l’ocupació de terreny d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes i taulats amb finalitat lucrativa i per instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, indústries dels carrers i ambulants
 11. Taxa per ocupació de subsòl, sòl i vol de la via pública
 12. Taxa per a la immobilització o arreplega de vehicles en la via pública i depòsit dels mateixos
 13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 14. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
 15. Impost de vehicles de tracció mecànica
 16. Impost sobre activitats econòmiques
 17. Impost sobre béns immobles
 18. Taxa per la prestació de servicis urbanístics-
 19. Taxa per la prestació del servici d’escola d’estiu, cursos i tallers bàsics
 20. Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores o prestadores del servici de telefonia mòbil
 21. Taxa per a guals i reserva de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega