Nou Pla Local de Cremes de Sella

Fecha:

Categoria: Notícies

Portada » Notícies » Nou Pla Local de Cremes de Sella

El Ple de l’Ajuntament de Sella, en la sessió que va tenir lloc el 27 de maig de 2014, va aprovar inicialment el nou Pla Local de Cremes de l’Ajuntament de Sella. Exposada l’aprovació inicial a informació publica en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant nº 114, de data 16 de juny de 2014, i simultàniament en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sella; durant el període d’exposició al públic no es van presentar al·legacions. Remès l’acord d’aprovació inicial a la Direcció territorial de la Conselleria competent, aquesta ha acordat l’aprovació del Pla Local de Cremes en els mateixos termes que el Ple municipal, per la qual cosa l’esmentat Pla ha quedat aprovat definitivament.

De conformitat amb el que es disposa en els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, a continuació es publica íntegrament el text del nou Pla Local de Cremes de l’Ajuntament de Sella.

Edicto Plan Local de Quemas de Sella

Te puede interesar: