URBANISME I CADASTRE

Per a concertar una cita amb l’arquitecta municipal, cal cridar previament al 965879001 (Ajuntament). L’arquitecta reb als ciutadans interessats els dimecres pel matí.

Per a sol·licitar tramitacions urbanistiques, pot descarregar les distintes instàncies en: https://sella.sedelectronica.es/dossier.21 

Les Normes Subsidiaries poden consultar-se en:

http://politicaterritorial.gva.es/auto/urbanismo/reg-planeamiento/2%20ALICANTE/03124%20SELLA/

 

Punt d’Informació Cadastral / Punto de información catastral

Direcció: Plaça Mayor nº 16 (edifici de l’Ajuntament)

Horari: De 8:20 a 14:00h.

Serveis que ofereix el P.I.C.

Tasas:

«Certificado literal»: 4,25 euros

«Certificado descriptivo y gráfico»: 16,80 euros

Concertar cita prèvia amb la Gerència Territorial del Cadastre d’Alacant és necessari llegir prèviament aquesta informació:  Catastro. Cita Previa