Protecció de dades

La visita als portals institucionals de l’Ajuntament de Sella s’efectua en forma anònima.

Només per poder accedir a algun dels serveis del web que disposen de gestió o tràmit específic els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat.

Aquestes dades s’incorporaran als corresponents fitxers de l’Ajuntament de Sella i seran tractades de conformitat amb la regulació establerta per la Llei Orgànica 3/2018, de 05 de desembre, de Protecció de Dades di ÇGarantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), i altres disposicions d’aplicació.

Les dades demanades únicament seran objecte de cessió, en el seu cas, previ consentiment de l’interessat o d’acord amb el que preveu l’esmentada Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les persones, les dades personals de les quals consten en un fitxer de l’Ajuntament de Sella podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en la forma prevista a la Llei, davant l’òrgan responsable del fitxer.