Author Archive: admin

rss feed

Reapertura Aula de Lectura

| 28 mayo, 2020

1 de juny, apertura els dilluns de 17:00 a 19:00.

Aula de lectura municipal “Biblioteca José Ibáñez Cerdà”

PROTOCOL D’ÚS DAVANT EL COVID-19

 • El aforo del local es redueix a tres persones com a màxim, llevat del bibliotecari. La resta de persones hauran d’esperar en el carrer a ser avisades per poder accedir al interior.
 • És obligatori mantenir la distància de seguretat de 2 m entre els usuaris i amb el bibliotecari
 • És obligatori l’ús de mascareta per a accedir a l’interior de la biblioteca
 • És obligatori llavar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’accedir a l’interior i manipular qualsevol llibre
 • Els llibres tornats hauran d’estar 14 dies en dipòsit per a garantir la seua desinfecció
 • No està permès, de moment, el préstec d’ordinadors portàtils
 • Les cadires i taules es reservaran per a l’ús d’una sola persona per dia, evitant que qualsevol persona ho puga tornar a utilitzar. Es desinfectaran després del seu ús.

Amb aquestes mesures, la neteja intensa del local i la ventilació del mateix, l’ajuntament vol garantir que la biblioteca siga un espai segur. Ajuda’ns a aconseguir-ho.

 PROTOCOLO DE USO ANTE EL COVID-19

 • El aforo del local se reduce a tres personas como máximo, sin contar al bibliotecario. El resto de personas tendrán que esperar en la calle a ser avisadas para poder acceder al interior.
  • Es obligatorio mantener la distancia de seguridad de 2 m entre los usuarios y con el bibliotecario
  • Es obligatorio el uso de mascarilla para acceder al interior de la biblioteca
  • Es obligatorio lavarse las manos con gel hidroalcoholico antes de acceder al interior y manipular cualquier libro
 • Los libros vueltos tendrán que estar 14 días en depósito para garantizar su desinfección
  • No está permitido, de momento, el préstamo de ordenadores portátiles
  • Las sillas y mesas se reservarán para el uso de una sola persona por día, evitando que cualquier persona lo pueda volver a utilizar. Se desinfectarán después de su uso.

Con estas medidas, la limpieza intensa del local y la ventilación del mismo, el ayuntamiento quiere garantizar que la biblioteca sea un espacio seguro. Ayúdanos a conseguirlo.

Ús de les instal·lacions esportives

| 20 mayo, 2020

Totes les instalacions esportives relacionades amb l’aulari de Sella (pista poliesportiva, principalment) es troben tancades fins nova ordre i està prohibit accedir-hi.

El gimnàs municipal i el trinquet de Les Saleres estan, igualment, tancats al públic.

Respecte a la zona externa del Trinquet i frontó d’One Wall, cal contactar amb l’ajuntament (al telèfon 686204436) per fer una reserva amb antelació. De moment, atenint-nos a les ordres del ministeri de Sanitat, es pot practicar l’esport a l’aire lliure de manera individual o un contra un mantenint sempre la distància de seguretat, excepte per a membres de la mateixa unitat familiar.

Sella, 19 de maig de 2020  

ÚS OBLIGATORI DE LA MASCARETA

ÚS OBLIGATORI DE LA MASCARETA

| 20 mayo, 2020

ÚS OBLIGATORI DE LA MASCARETA PER PART DE LA POBLACIÓ MAJOR DE 6 ANYS

No se li exigeix a:

Persones amb dificultats respiratòries que es puguen agravar per l’ús mascareta.
Persones a les que resultes inviable el seu ús (per motius de salut degudament justificats, per discapacitat o dependència
En el desenvolupament d’activitats on resulte incompatible l’ús de la mascareta.
Per causa de força major o situació de necessitat.

És obligatori el seu ús en la via pública, en espais a l’aire liure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible mantindre una distància de seguretat interpersonal d’almenys de 2 m. A Sella especialment recomanable als comerços

Efectes i vigència: A partir del 21 de maig al llarg de tota la vigència de l’estat d’alarma i les seues pròrrogues.

Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
https://www.boe.es/…/di…/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf

Fase 1 de desescalada

Fase 1 de desescalada

| 12 mayo, 2020
Servicio de comida diaria a domicilio para personas en riesgo COVID-19

Servicio de comida diaria a domicilio para personas en riesgo COVID-19

| 21 abril, 2020
Asistència especial a domicili

Asistència especial a domicili

| 25 marzo, 2020
Ple de març de 2020

Ple de març de 2020

| 20 marzo, 2020

CRISIS SANITARIA: SERVEIS D’ATENCIÓ ADMINISTRATIVA

| 15 marzo, 2020

AVIS SOBRE EL SERVEI D’ATENCIÓ ADMINISTRATIVA DE L’AJUNTAMENT

A partir del 16 de març, a causa de la crisi sanitària, es realitzarà qualsevol tràmit burocràtic amb l’Ajuntament per via telefònica, al telèfon 965879001, o al correu electrònic: sella@sella.es.

De ser necessari assistir personalment, es deurà contactar amb antelació i complir amb les mesures higiènic-sanitàries fonamentals.

D’igual manera es demana que quan s’assistisca a la consulta mèdica o d’infermeria, es mantinguen les distàncies de seguretat i, si es possible, s’espere el torn en el carrer per a evitar en la mesura que siga possibles contactes innecessaris.

Esperem que, entre tots, acabem el més prompte millor amb aquesta pandèmia, i agrair a tota la població l’esforç i el civisme amb el qual s’estan comportant.
I, sobretot als més majors, pel vostre bé, quedeu-vos a casa.
—-
AVISO SOBRE EL SERVICIO DE ATENCIÓN ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO.

A partir del 16 de marzo, a causa de la crisis sanitaria, se realizará cualquier trámite burocrático con el Ayuntamiento por vía telefónica, al teléfono 965879001, o al correo electrónico: sella@sella.es.

De ser necesario asistir personalmente, se deberá contactar con antelación y cumplir con las medidas higiénico-sanitarias.

De igual manera se pide que cuando se asista a la consulta médica o de enfermería, se mantengan las distancias de seguridad y, si se posible, se espere el turno en la calle para evitar en la medida que sea posibles contactos innecesarios.

Esperamos que, entre todos, acabemos el más pronto mejor con esta pandemia, y agradecer en toda la población el esfuerzo y el civismo con el cual se están comportando.
Y, sobre todo a los más mayores, por vuestro bien, quedaos a casa.

Cierre del área recreativa Font Major y rutas de senderismo

| 13 marzo, 2020

Ante la situación y medidas adoptadas para contener la pandemia de COVID-19, se cierra el área recreativa de la Font Major así como las rutas de senderismo del municipio. En Sella los comercios de restauración están cerrados y trabajamos para contener la enfermedad. Es mejor quedarse en casa y no subir al pueblo hasta que no cesen las órdenes de contención. La salud es lo primero. 

Muchas gracias por su comprensión

Sobre COVID-19

Sobre COVID-19

| 12 marzo, 2020

Actualización a 13 de marzo de 2020